Region:
City:

City: Baiterek

02.06.2023
The wind speed:
3 m/s
Day:
Icon+24 °C

Region: Akmola region

02.06.2023
Night:
Icon+14+19 °C
No precipitation.
Icon
The wind speed:
9-14 m/s
Day:
Icon+32+37, in the west of the region +40 °C
No precipitation.
03.06.2023
Night:
Icon+15+20, in the west of the region +23 °C
No precipitation.
Icon
The wind speed:
9-14 m/s
Day:
Icon+33+38, in the west of the region +41 °C
No precipitation.
04.06.2023
Night:
Icon+15+20, in the west of the region +23 °C
No precipitation.
Icon
The wind speed:
9-14 m/s
Day:
Icon+36+41, in the east of the region +33 °C
No precipitation.
Current weather